Thông báo về việc tổ chức thi lại tốt nghiệp năm 2018.  
Cập nhật: 17/12/2018
Lượt xem: 639

THÔNG BÁO
V/v tổ chức thi lại tốt nghiệp năm 2018


Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy;

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội thông báo về việc tổ chức thi lại tốt nghiệp năm 2018 như sau:

1. Đối tượng:
+ Học sinh trung cấp khóa 7 học trong trường (thi lần 2).
+ Học sinh, sinh viên từ khóa 6 trở về trước đủ điều kiện dự thi, bảo vệ tốt nghiệp nhưng chưa thi, bảo vệ hoặc đã dự thi, bảo vệ tốt nghiệp nhưng chưa đạt.

2. Lịch thi, bảo vệ tốt nghiệp:

STT

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Tổ chức thực hiện

I.

Thi, bảo vệ tốt nghiệp (26,27,28/12/2018)

1

Môn Chính trị

8h00 thứ 4, ngày 26/12/2018

Nhà A

TT Khảo thí&ĐBCL

2

Môn Lý thuyết nghề

8h00 thứ 5, ngày 27/12/2018

Nhà A

Môn Thực hành Kỹ năng nghề

8h00 thứ 6, ngày 28/12/2018

Nhà A,C,D

3

Bảo vệ Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

13h00 thứ 6, ngày 28/12/2018

Nhà A,B,C,D

Các Khoa

Lưu ý: Những sinh viên chưa hoàn thành trả nợ các môn học, chứng chỉ của nghề theo quy định phải hoàn thành trước ngày 24/12/2018 (Các Khoa phụ trách)

II.

Công bố kết quả tốt nghiệp

15/01/2019

Bảng tin Trường, trên Website

Hội đồng TN

III.

Phát bằng tốt nghiệp

Từ 23/01/2019

P QL Đào tạo

Phòng QL

Đào tạo


4. Thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp
- Sinh viên nộp đơn xin dự thi tốt nghiệp (nhận đơn, nộp lệ phí tại Phòng QL Đào tạo)
- Lệ phí thi tốt nghiệp: Môn Chính trị, Lý thuyết nghề: 100.000đ/môn
- Thực hành kỹ năng nghề, bảo vệ đồ án/khóa luận (đối với hệ Cao đẳng): 200.000đ


5. Yêu cầu
- Các Khoa triển khai cho giáo viên của các lớp mà mình đã chủ nhiệm trước đây thông báo, hướng dẫn HSSV để các em nắm rõ lịch và hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu. Phân công giáo viên cung cấp đề cương ôn thi cho HSSV, ra đề thi, coi thi, chấm thi theo quy định.
- Học sinh, sinh viên theo dõi lịch thi, bảo vệ khóa luận trên trang Website của trường đồng thời liên hệ với Khoa, GVCN để nắm rõ lịch, nhận đề cương ôn tập, tham gia thi hoặc bảo vệ đúng quy định trong thông báo . 
- Học sinh, sinh viên chưa được bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp hoặc đã bảo vệ nhưng chưa đạt yêu cầu, tiếp tục hoàn thiện đồ án/khóa luận, nộp thuyết minh và sản phẩm cho Khoa trước ngày 25/12/2018.
- Sinh viên có mặt trước giờ thi/bảo vệ khóa luận ít nhất 15 phút.

Nguồn: Phòng Quản lí đào tạo.