Giới thiệu Trung tâm.  
Cập nhật: 20/09/2018
Lượt xem: 9595

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Tầng 1 nhà A trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội

Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

GĐ Trung tâm: TS. Khổng Hữu Lực


1. Chức năng
- Tham mưu, tư vấn và đề xuất cho Hiệu trưởng các giải pháp về công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng và đánh giá chất lượng đào tạo tại Trường.
- Chủ trì tổ chức thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng.

2. Nhiệm vụ
2.1. Công tác Khảo thí
- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức các kì  thi tuyển sinh, thi hết môn học/mô đun, thi tốt nghiệp cuối khóa theo đúng các qui chế và qui định của Bộ Lao động TB&XH.
- Nghiên cứu, soạn thảo và trình Hiệu trưởng kí duyệt, ban hành các văn bản qui định về công tác khảo thí theo đúng qui định.
Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác khảo thí như: ngân hàng đề thi, soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi.
- Nghiên cứu, đề xuất và tổ chức các hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp với yêu cầu của các ngành nghề, các trình độ đào tạo nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong đào tạo.
- Hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các khoa, phòng ban về việc thực hiện hoạt động trong lĩnh vực khảo thí của nhà trường.
Phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng, quản lí, sử dụng và lưu trữ ngân hàng câu hỏi thi, quĩ đề thi hết môn học/mô đun.
- Chủ trì và phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các kì thi kiểm tra đánh giá kĩ năng nghề, thi tốt nghiệp, thi cấp chứng chỉ, thi cấp giấy chứng nhận, thi hết môn học/mô đun: từ khâu ra đề, nhân đề thi, bốc thăm đề thi, tổ chức coi thi, thu nhận bài thi, làm phách, chấm thi và lữu trữ, phân tích xử lí các kết quả thi; giao cho các khoa chủ quản tổng hợp và tính điểm cho học sinh; tiến hành phúc khảo bài thi khi có yêu cầu, vướng mắc liên quan đến công tác thi, chấm thi của các kì thi.
- Chủ trì thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các môn học/mô đun của giáo viên.
- Xây dựng qui trình thực hiện công tác khảo thí, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện qui trình của các khoa, phòng ban liên quan.
- Chịu trách nhiệm tổng hợp và báo cáo định kì về công tác thi, kết quả các kì thi, đánh giá chất lượng đào tạo cho Hiệu trưởng và yêu cầu của các cấp.
- Quản lí, sử dụng cơ sở vật chất do trường giao một cách an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2.2. Công tác Đảm bảo chất lượng
- Nghiên cứu và triển khai các giải pháp toàn diện để đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển chương trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo; chủ trì xây dựng các văn bản thuộc lĩnh vực này.
- Nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá; chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giáo viên, việc học tập của sinh viên, việc làm của sinh viên sau khi ra trường.
- Hướng dẫn, đôn đốc, giám sát và kiểm tra việc thực hiện công tác quản lí chất lượng của các đơn vị trong toàn trường.
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức các khoá tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên trong toàn trường về công tác đảm bảo chất lượng.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá chương trình đào tạo, công tác giảng dạy của giáo viên, công tác học tập của học viên, sinh viên các hệ đào tạo thuộc trường.
- Tổ chức tự đánh giá theo các tiêu chuẩn về Kiểm định chất lượng trường Cao đẳng nghề và tham gia đánh giá ngoài theo yêu cầu của Bộ LĐ-TB&XH.
- Phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng; Xây dựng kế hoạch và triển khai đăng kí gia nhập các tổ chức Đảm bảo chất lượng giáo dục trong khu vực và quốc tế.
- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, vi phạm đạo đức nhà giáo trong lĩnh vực giáo dục theo qui định của pháp luật.
- Đánh giá, xếp loại chất lượng công việc và việc thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của các phòng, các khoa và các trung tâm trong Trường.
- Đánh giá, xếp loại chất lượng giảng dạy của giáo viên, chất lượng học tập của học sinh, sinh viên.
- Xây dựng Trung tâm trở thành một trong những trung tâm đánh giá kĩ năng nghề quốc gia tại khu vực Bắc Bộ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3. Quyền hạn:
- Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có quyền tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra các khoa, bộ môn, các phòng ban, các trung tâm trong việc thực hiện công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.
- Huy động sự tham gia của cán bộ, giáo viên, học sinh trong công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng khi kế hoạch được phê duyệt.
- Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có quyền kiến nghị với Hiệu trưởng trong giải quyết các vấn đề vi phạm về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng của Nhà trường.
- Quản lí và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao để phục vụ cho nhiệm vụ của Trung tâm.