Quy trình tổ chức thi kết thúc môn học/module, thi cấp chứng chỉ, thi cấp giấy chứng nhận

Nguồn: Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Với mục đích:

- Thống nhất cách thức thi kiểm tra đánh giá kết thúc môn học/mô đun; thi cấp chứng chỉ, cấp chứng nhận;

- Thống nhất cách quản lý đề kiểm tra tại khoa, tổ bộ môn với Trung tâm khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Xác định trách nhiệm của các bộ phận, đơn vị liên quan trong công tác khảo thí;

- Thống nhất cách làm đề, quản lý, in/sao, giao nhận đề kiểm tra, tổ chức thi giữa Trung tâm khảo thí và Đảm bảo chất lượng với các khoa; các đơn vị và cá nhân có liên quan;

- Đảm bảo tính chính xác về mặt chuyên môn của đề thi, tính bảo mật của đề thi, tuân thủ theo đúng các quy định trong công tác thi và tổ chức thi.

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội ban hành Thủ tục qui trình thi kết thúc môn học/module; thi cấp giấy chứng nhận; thi cấp chứng chỉ.

Xem chi tiết Qui trình tại file đính kèm:  QUY TRINH TO CHUC THI.pdf

Mẫu danh sách sinh viên đăng kí: Mau DSSV du ĐK du thi (M.ĐKT).xlsx

Thi trắc nghiệm: Thi trắc nghiệm.rar

Thi tự luận: Thi tự luận.rar

Thi thực hành: Thi thực hành.rar