Phòng ban chức năng.  
Cập nhật: 05/11/2018
Lượt xem: 13190

Hiện tại, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội có 05 Phòng 

1. Phòng Quản lí đào tạo
2. Phòng Tài chính kế toán
3. Phòng Tổ chức hành chính
4. Phòng Quản trị
4. Phòng Quản lí khoa học