Quy trình tổ chức thi kết thúc môn học/module, thi cấp chứng chỉ, thi cấp giấy chứng nhận
- Thống nhất cách thức thi kiểm tra đánh giá kết thúc môn học/mô đun; thi cấp chứng chỉ, cấp chứng nhận;- Thống nhất cách quản lý đề kiểm tra tại khoa, tổ bộ môn với Trung tâm khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Xác định trách nhiệm của các bộ phận, đơn vị liên quan trong công tác khảo thí;- Thống nhất...
Giới thiệu Trung tâm.
Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
  Tìm

Tin tức nổi bật