Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 BCH TƯ Đảng khóa XII.  
Cập nhật: 19/09/2018
Lượt xem: 919

Ngày 18/9/2018, Đảng bộ trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể đảng viên và lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường.


NGƯT.TS Phạm Xuân Khánh - Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

Phát biểu tại Hội nghị, NGƯT.TS Phạm Xuân Khánh - Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng nhà trường đề nghị các đồng chí tập trung trí tuệ, tư duy, nghe đồng chí báo cáo viên truyền đạt để nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản và những điểm mới trong văn kiện Hội nghị Trung ương lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), từ đó tuyên truyền, giải thích và tổ chức thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ đề ra.


Báo cáo viên
PGS.TS  Nguyễn Viết Thông – Tổng Thư kí Hội đồng lí luận Trung ương tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các Đảng viên đã được nghe 
PGS.TS  Nguyễn Viết Thông – Tổng Thư kí Hội đồng lí luận Trung ương giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ 7 ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 Nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị.

Theo đó, PGS.TS Nguyễn Viết Thông đã thông tin chung Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Các Nghị quyết này cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân. Sau khi đã được quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tùy theo chức năng, nhiệm vụ, từng  đơn vị trong Nhà trường sớm triển khai đưa các nội dung của 3 Nghị quyết đi vào đời sống thông qua công tác tham mưu, xây dựng chính sách…Hằng Nga tổng hợp./.