Thông báo về việc tổ chức học bù, học lại trong hè năm 2019.  
Cập nhật: 21/06/2019
Lượt xem: 382

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức học bù, học lại trong hè năm 2019- Căn cứ theo Kế hoạch và tiến độ đào tạo năm học 2018 - 2019;
- Căn cứ Thông báo số 614/TB-CĐNCNC ngày 22/5/2019 của Hiệu trưởng nhà trường về việc kết thúc học kỳ II và nghỉ hè đối với HSSV năm học 2018-2019;
- Căn cứ danh sách HSSV đăng ký học bù, học lại tại phòng Quản lý Đào tạo;

Nhà trường thông báo Kế hoạch học bù, học lại trong hè năm 2019 các môn học, mô đun như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG HỌC VÀ LỊCH HỌC:
1. Đối tượng:
- HSSV Khóa 9 nhập học muộn chưa được học theo kế hoạch chung của lớp.
- HSSV đã tham gia học nhưng chưa đạt. (Các HSSV này phải đóng lệ phí học lại theo quy định)

2. Lịch hc các môn hc, mô đun:


TT

Môn học, mô đun

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

I

Môn chung

1

Tiếng Anh 1

Tiết 6-10,

Từ 17/6-12/7/2019

P 505 nhà A

Học ghép

các nghề - nghỉ tuần từ 01-5/7/2019

2

GDTC 1

Tiết 1-5,

Từ 17/6-21/6/2019

Nhà G

3

Tin học 1

Tiết 1-5,

Từ 24/6-12/7/2019

P 403 nhà A

4

Kỹ năng giao tiếp

Tiết 6-10,

Từ 15/7-19/7/2019

P 505 nhà A

II

Khoa Điện, điện tử

1

An toàn lao động

Tiết 1-5,

Từ 15/7-26/7/2019

Tầng 3 nhà C

Học ghép

các nghề

2

Vẽ kỹ thuật

Tiết 6-10,

Từ 22/7-26/7/2019

Tầng 3 nhà C

Điện tử

3

Nhận thức nghề

Tiết 6-10,

Từ 22/7-26/7/2019

Tầng 3 nhà C

Điện, LĐĐ

III

Khoa cơ khí

1

Vẽ kỹ thuật

Tiết 1-5,

Từ 15/7-26/7/2019

Tầng 2 nhà C

Học ghép

các nghề

của khoa

2

An toàn lao động

Tiết 6-10,

Từ 22/7-26/7/2019

Tầng 2 nhà C

IV

Khoa CN ô tô

1

Vẽ kỹ thuật

Tầng 2 nhà C

Học ghép với khoa cơ khí

V

Chăm sóc sắc đẹp

1

Giới thiệu về thẩm mỹ

Tiết 1-5,

Từ 15/7-19/7/2019

Tầng 2 nhà FII. YÊU CẦU:
1. Các Khoa triển khai Thông báo đến các cán bộ, giáo viên trong đơn vị; phân công giáo viên giảng dạy các môn học, mô đun do Khoa phụ trách.
2. GVCN thông báo đến các HSSV của lớp lịch học bù, học lại đồng thời đôn đốc các em tham gia học theo đúng thời gian như trên.
3. Các giáo viên được phân công giảng dạy chuẩn bị hồ sơ, tổ chức giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo quy định.
4. Trung tâm Khảo thí & ĐBCL tổ chức thi kết thúc các môn học, mô đun theo quy định.
5. HSSV thuộc đối tượng học bù, học lại theo dõi, nắm vững lịch học và tham gia học, kiểm tra, thi đầy đủ, đúng quy định.
6. Phòng Quản lý Đào tạo lập danh sách HSSV học bù, học lại và phối hợp với các khoa tổ chức các lớp học, thực hiện kiểm tra, giám sát trong quá trình học tập và giảng dạy.


Nguồn: Phòng Quản lí đào tạo./.