Giới thiệu phòng Quản lí đào tạo.  
Cập nhật: 14/03/2018
Lượt xem: 16108

Phòng Quản lí đào tạo - Tầng 1 nhà A, trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại:  024-37653568, 024 - 37653962
Fax: 024-3765.3627
Email:  daotao@hht.edu.vn
Trưởng Phòng: ThS. Lê Thế Hưng

1. Vị trí, chức năng

Phòng Quản lí đào tạo là đơn vị chức năng của nhà trường, tham mưu giúp Hiệu trưởng về các hoạt động thuộc lĩnh vực tuyển sinh, đào tạo, quan hệ doanh nghiệp của nhà trường của nhà trường.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn
2.1. Nhiệm vụ đào tạo

+ Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, hàng năm trong lĩnh vực đào tạo của nhà trường và tổ chức thực hiện sau khi được duyệt.

+ Chủ trì xây dựng qui trình, qui chế hoạt động thuộc lĩnh vực đào tạo và lề lối, nội qui làm việc của Phòng để thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Chủ trì xây dựng chương trình đào tạo, chương trình môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập; xây dựng kế hoạch tiến độ giảng dạy và học tập hàng năm, hàng quý cho các chuyên ngành đào tạo của nhà trường và tổ chức quản lí, điều hành sau khi được duyệt.

+ Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm và chủ trì tổ chức triển khai công tác tuyển sinh theo kế hoạch được duyệt.

+ Xây dựng kế hoạch tham quan thực tập và hướng dẫn kiểm tra đôn đốc việc thực hiện của các khoa chuyên ngành.

+ Tổ chức hướng dẫn và giám sát các hoạt động về đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp thuộc các ngành, các hệ đào tạo của nhà trường theo đúng qui chế.

+ Chủ trì tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng người dạy và người học.

+ Xây dựng các nội qui, qui định về giảng dạy, học tập. Kiểm tra việc giảng dạy của giảng viên, giáo viên trong và ngoài trường; việc học tập và kết quả học tập của học sinh, sinh viên.

+ Quản lí hoạt động cấp phát văn bằng, chứng chỉ và lưu trữ hồ sơ của học sinh - sinh viên theo đúng qui định.

+ Thực hiện các nhiệm vụ liên quan được qui định trong Qui chế tổ chức và hoạt động của nhà trường và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2.2. Nhiệm vụ tuyển sinh, quan hệ doanh nghiệp

+ Liên kết đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao.

+ Liên kết đào tạo thực hành kết hợp sản xuất và dịch vụ.

+ Đào tạo theo nhu cầu của Doanh nghiệp.

+ Giới thiệu việc làm cho sinh viên.

+ Đào tạo xuất khẩu lao động.

+ Tuyển sinh hệ Cao đẳng nghề chính qui, hệ Trung cấp nghề chính qui, các khóa đào tạo ngắn hạn, liên thông lên Đại học.

+ Đào tạo cấp chứng chỉ Tin học quốc tế, tiếng Anh, tiếng Nhật,…

+ Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kĩ năng tay nghề cho công nhân.

+ Tổ chức các hoạt động tư vấn, tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, ngày hội việc làm và tập huấn kĩ năng mềm cho sinh viên.