Giới thiệu Phòng Quản lí dự án
Phòng Quản lí dự án được thành lập theo Quyết định số: 207/QĐ - CĐNCNC ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội với chức năng và nhiệm vụ như sau:
Giới thiệu Phòng Quản trị thiết bị
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác qui hoạch, xây dựng cơ bản, phát triển và sử dụng cơ sở vật chất trang thiết bị của Trường. Quản lí đất đai, quản lí các hoạt động mua sắm, quản lí tài sản trang thiết bị và theo dõi sử dụng hiệu quả các tài sản thiết bị của Trường phục vụ cho giảng dạy, nghiên...
Giới thiệu phòng Tài chính - Kế toán
Phòng Tài chính – Kế toán là đơn vị chức năng trực thuộc trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý công tác Tài chính kế toán, quản lý tài sản cố định, vốn ngân sách và vốn tự có theo đúng luật ngân sách.
Giới thiệu phòng Quản lí học sinh - sinh viên
Phòng Công tác Học sinh sinh viên là đơn vị trực thuộc, có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường về các lĩnh vực quản lý giáo dục, các chủ trương, kế hoạch và tổ chức thực hiện nội dung công tác sinh viên trong trường theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Giới thiệu Phòng Tổ chức Hành chính
Phòng Tổ chức Hành chính là đơn vị chức năng của nhà trường, tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức, nhân sự, lao động, tiền lương, chế độ chính sách, văn thư bảo mật, công tác hành chính, nội chính của nhà trường.
12
  Tìm

Tin tức nổi bật