Giới thiệu nghề quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ  
Cập nhật: 22/06/2019
Lượt xem: 218

Tên ngành, nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mã nghề: 6340404

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Học sinhTốt nghiệp THPT (tương đương);

Thời gian đào tạo: 3 năm

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1.Mục tiêu chung

Theo học ngành Quản trị kinh doanh, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức nền tảng liên quan đến lĩnh vực kinh tế, thị trường  - môi trường kinh doanh thông qua các môn học như  Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Quản trị học,… để tạo bước đà cho việc đi sâu vào chuyên môn. Vào chuyên ngành, sinh viên được cung cấp kiến thức, kỹ năng về phân tích, dự đoán, quản lý và xây dựng kế hoạch, chiến lược trong kinh doanh bằng những môn học cụ thể liên quan như Kế toán quản trị, Quản trị marketing, Quản trị tài chính, Quản trị nhân sự, Quản trị chuỗi cung ứng… 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có rất nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn từ Phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, quản lý, điều hành ở các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước.

1.2.Mục tiêu cụ thể

* Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Về Kiến thức.

+ Trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, pháp luật, kinh tế - xã hội trong việc thực hiện  nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp;

+ Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị;

+ Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp;

+ Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp;

+ Có khả năng xác định các phương pháp quản trị phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;

- Về Kỹ năng.

Học xong chương trình này người học có những khả năng:

+ Xây dựng quy trình sản xuất – kinh doanh sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp;

+ Xây dựng hệ thống định mức nhân lực, tiền lương, chế độ đãi ngộ;

+ Thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả;

+ Lập kế hoạch về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;

+ Lập được báo cáo và phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Lập kế hoạch chiến lược quản trị nhân lực, quản trị marketing, tổ chức sự kiện, quản trị chuỗi cung ứng, quản trị thương hiệu

+ Thực hành kỹ năng khởi tạo doanh nghiệp startup

+ Cung cấp đầy đủ các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị và các cơ quan quản lý có liên quan;

+ Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với từng thời kỳ kinh doanh;

+ Thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác;

+ Có khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới quy mô vừa và nhỏ.

* Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức

+ Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

+ Có lòng yêu nước, yêu CNXH, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;

+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác;

+ Tuân thủ các qui định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng

+ Có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, Điền kinh, Bóng chuyền;...

+ Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;

+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

1.3.Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng nghề, sinh viên trở thành nhân viên chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp sẽ:

+ Làm việc tại các phòng ban trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội;

+ Làm chuyên viên phụ trách hành chính và nhân sự,

+ Thực hiện công việc chuyên viên bán hàng và quản lý khách hàng,

+ Đáp ứng được nhiệm vụ của vị trí chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên quản lý cung ứng, chuyên viên kinh doanh và tiếp thị, khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.

2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC:

- Số lượng môn học, modun: 40

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khoá học: 119 tín chỉ (3000 giờ)

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 560 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2440  giờ

- Khối lượng lý thuyết: 912 giờ ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 2088 giờ