Giới thiệu Khoa Điện - Điện tử  
Cập nhật: 20/12/2017
Lượt xem: 13611

Khoa Điện – Điện tử
Nhà D Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại: (024) 3765 3904
Website: www.hht.edu.vn


Vị trí, chức năng

Là đơn vị tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác giảng dạy, quản lí đào tạo các ngành Điện, Điện tử và các hoạt động chuyên môn theo kế hoach đào tạo của Nhà trường.

Nhiệm vụ, quyền hạn 

- Nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác phục vụ cho công tác đào tạo và sản xuất các ngành nghề thuộc Khoa quản lí.
- Nghiên cứu, tư vấn cho Hiệu trưởng về mục tiêu, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy mới, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên, học sinh đáp ứng được yêu cầu của xã hội.
- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác cho các Hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề các ngành học: Điện công nghiệp, Kĩ thuật Sửa chữa và Lắp ráp máy tính, Kĩ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí, Kĩ thuật lắp ráp và Điều khiển trong công nghiệp, Điện tử Công nghiệp theo chương trình kế hoạch giảng dạy chung của trường. 
- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, quản lí các đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Khoa. Chủ động xây dựng chương trình để phối hợp với phòng quản lí khoa học và hợp tác quốc tế khai thác dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và đời sống xã hội. 
- Tổ chức biên soạn chương trinh, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Chủ động cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập. 
- Quản lí giáo viên (kể cả giáo viên thỉnh giảng) và nhân viên; chịu trách nhiệm đánh giá giáo viên, nhân viên hàng năm do khoa quản lí. Quản lí học sinh – sinh viên của khoa bao gồm: Quản lí về nhân sự, học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, chế độ chính sách, học phí, học bổng, khen thưởng, kỉ luật và nhận xét học sinh – sinh viên của cả khoá học. 
- Phối hợp với phòng Đào tạo, với các Khoa khác để lập thời khoá biểu học tập, ôn thi, thi cho từng lớp. 
- Xây dựng kế hoạch Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp khoa hàng năm. Xây dựng, bồi dưỡng các giáo viên để tham gia Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp Trường, Thành phố, và toàn quốc theo kế hoạch. Tổ chức, theo dõi, nghiệm thu các mô hình đồ dùng dạy học của Khoa. 
- Quản lí sử dụng tài sản, thiết bị cơ sở vật chất trường giao cho khoa. Xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị, bảo trì các thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. 
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho Giáo viên, Nhân viên thuộc Khoa quản li. 
- Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho Giáo viên, Nhân viên của Khoa. 
- Tổ chức tốt các phong trào thi đua, bình xét các danh hiệu thi đua của năm học theo đúng qui định, thực hiện các cuộc vận động của ngành, của Đảng, Nhà nước và các hoạt động xã hội khác. 
- Tổ chức tốt công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, thực hiện qui chế dân chủ trong Khoa.