Giới thiệu khoa Kinh tế  
Cập nhật: 15/09/2014
Lượt xem: 9317

Nguồn: Khoa Kinh tế

Khoa Kinh tế
Tầng 4 nhà A trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại: (04) 3765 3896
Email: khoa.kinhte@hht.edu.vn
Website: www.hht.edu.vn

Vị trí, chức năng

Khoa Kinh tế trực thuộc trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, có chức năng giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo theo yêu cầu và kế hoạch đào tạo của nhà trường.

Nhiệm vụ, quyền hạn

+ Xây dựng kế hoạch giảng dạy, kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc đơn vị phụ trách và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng duyệt.

+ Tổ chức thực hiện và quản lí đào tạo, kế hoạch giàng dạy, học tập và các hoạt động đào tạo khác thuộc phạm vi trách nhiệm qui định tại chương trình, kế hoạch đào tạo của nhà trường.

+ Tổ chức tham quan thực tập cho sinh viên theo kế hoạch của nhà trường.

+ Tham gia xây dựng chương trình đào tạo, chương trình môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu và các phương tiện phục vụ đào tạo theo phân công của nhà trường.

+ Thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật công nghệ được nhà trường giao. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chuyên môn nghiệp vụ trong phạm vị khoa phụ trách.

+ Quản lí giáo viên, nhân viên; điều hành các hoạt động của đơn vị theo phân cấp của Hiệu trưởng.

+ Quản lí, sử dụng, giữ gìn vệ sinh, bảo dưỡng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng làm việc và phòng thực hành chuyên ngành thuộc Khoa quản lí.

+ Xây dựng lề lối, nội qui làm việc của Khoa trên cơ sở qui định của nhà trường nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Thực hiện các nhiệm vụ liên quan được qui định trong qui chế tổ chức và hoạt động của nhà trường và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Nhân sự:

Lãnh đạo khoa
: ThS Nguyễn Đức Dũng
Trợ lí khoa: KS Vũ Thị Tuyết Nhung

Bộ môn Kế toán
:
Chủ nhiệm bộ môn – ThS Nguyễn Thị Xoan
Giáo viên:
+ ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân
+ ThS. Phạm Thị Nguyệt
+ ThS. Lê Hồng Quyên
+ CN. Nguyễn Thị Yến

Bộ môn Quản trị kinh doanh
Chủ nhiệm bộ môn: ThS. Hoa Hữu Cường
Giáo viên:
+ ThS. Nguyễn Thị Thái Hà
+ ThS. Nguyễn Thị Vân Anh
+ ThS. Trần Thị Ngân