Sơ kết giữa nhiệm kì 2015 - 2020, Đại hội Đảng bộ trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội lần thứ II.  
Cập nhật: 11/04/2018
Lượt xem: 1777

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và căn cứ Kế hoạch số 57-KH/ĐUK ngày 02/3/2018 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức sơ kết giữa nhiệm kì Đại hội lần II Đảng bộ Khối các trường Đại học Cao đẳng Hà Nội và các cấp ủy trực thuộc; sáng ngày 10/4/2018, tại phòng họp số 2, Đảng bộ trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội tổ chức họp Sơ kết giữa nhiệm kì lần thứ II (2015 - 2020). Hội nghị giữa nhiệm kì Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội được tổ chức nhằm tiến hành kiểm điểm nửa đầu nhiệm kì thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ khóa II; xác định phương hướng, nhiệm vụ của nửa nhiệm kì 2015 - 2020 còn lại. Tham dự có TS.NGƯT Phạm Xuân Khánh - Bí thư Đảng bộ - Hiệu trưởng nhà trường, TS Trần Xuân Ngọc - Phó Bí thư Đảng bộ - Phó Hiệu trưởng, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.


Hội nghị giữa nhiệm kì Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội được tổ chức nhằm tiến hành kiểm điểm nửa đầu nhiệm kì thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ khóa II; xác định phương hướng, nhiệm vụ của nửa
nhiệm kì 2015 - 2020 còn lại. 


Thay mặt BCH Đảng bộ, đ/c Trịnh Thị Mai trình bày Dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kì 2015 - 2020 Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội lần thứ II. Dự thảo báo cáo đã khái quát đặc điểm tình hình Đảng bộ, tóm tắt những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội II trong nửa đầu nhiệm kì với việc chỉ đạo các lĩnh vực công tác. Cụ thể: công tác chính trị tư tưởng; công tác chuyên môn bao gồm các công tác tổ chức - cán bộ, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng, tài chính và cơ sở vật chất, công tác sinh viên; công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác Tuyên giáo; công tác lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể. Dự thảo báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục và từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Đảng bộ Trường trong nửa cuối nhiệm kì.

Tại cuộc họp, Đảng ủy đã trải khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Công tác chính trị - tư tưởng: Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, viên chức và sinh viên; thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, sinh viên, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Triển khai nghiên cứu học tập và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước và vận dụng linh hoạt vào hoạt động của Nhà trường nhằm giữ vững và phát triển Nhà trường; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII) về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa’ trong nội bộ. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 ( khóa XII) và các Nghị quyết Trung ương, găn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Công tác tuyển sinh, đào tạo: Tập trung xây dựng chiến lược tuyển sinh của Nhà trường trong giai đoạn hiện tại và lâu dài phù hợp với sự thay đổi cúa nhà trường; Đa dạng hóa các loại hình đào tạo (ngắn hạn, dài hạn, liên thông, đào tạo kép.....). Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chương trình đào tạo, giáo trình, kế hoạch đào tạo, bảo đảm linh hoạt, mô đun hoá, gắn kết với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, có sự tham gia của doanh nghiệp; Mở 2 - 3 ngành, nghề mới đáp ứng nhu cầu của người học và của các doanh nghiệp; đào tạo thí điểm các lớp chất lượng cao, đào tạo theo địa chỉ, theo nhu cầu của Doanh nghiệp; Giải quyết việc làm cho 100% sau khi ra trường; Đẩy mạnh việc xây dựng mô hình hợp tác Trường - Doanh nghiệp, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, người sử dụng lao động tham gia xây dựng chương trình đào tạo và đánh giá năng lực người học, giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi ra trường.

- Công tác tổ chức cán bộ: Hoàn thiện đề án tự chủ trong nhà trường; Sửa đổi kịp thời các qui định nội bộ cho phù hợp với chính sách mới của Nhà nước và tình hình thực tế của Nhà trường và theo hướng tự chủ; Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức và bộ máy; Tập trung đầu tư đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên trong nước và ngoài nước về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy, tiếng Anh, tin học, kĩ năng mềm, kĩ năng nghề đáp ứng tiêu chuẩn trường chất lượng cao. Phấn đấu đến năm 2020 có 100% giáo viên đạt chuẩn qui định theo Thông tư 08/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 về qui định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp và Quyết định 761/QĐ-Ttg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển trường nghề Chất lượng cao; Xây dựng văn hóa HHT từ tinh thần, ý thức, trách nhiệm, thái độ ứng xử của cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên đến đồng phục, khẩu hiệu, cảnh quan môi trường nhằm tạo nên bản sắc của nhà trường; Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, viên chức để người lao động yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường.

- Công tác Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế: Hoàn thành các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học đúng tiến độ; Tổ chức tốt các hoạt động NCKH trong giảng viên, học sinh, sinh viên; xây dựng mô hình doanh nghiệp khoa học công nghệ hoặc Trung tâm Khoa học công nghệ; Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực du học, xuất khẩu lao động, nghiên cứu sản xuất và chuyển giao công nghệ.

- Công tác triển khai các Dự án: Triển khai có hiệu quả các dự án như: dự án “Tăng cường năng lực lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam” do JICA tài trợ; dự án “Đầu tư trường CĐN CNC Hà Nội đồng bộ để trở thành trường CLC, đạt chuẩn quốc tế vào năm 2020”; Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện dự án đầu tư các ngành nghề trọng điểm đã được phê duyệt theo Quyết định 1836/QĐ- LĐTBXH ngày 27/11/2017 và phương án thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng nhà trường đạt trường chất lương cao, tiếp cận trình độ tương đương các trường quốc tế.

- Công tác tổ chức, xây dựng Đảng: Triển khai nghiêm túc và kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng; tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình hành động của Đảng ủy khóa II, nhiệm kì 2015-2020; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ; nghiêm túc thực hiện công tác tự phê bình và phê bình; Quan tâm, tạo nguồn phát triển đảng cả về số lượng và chất lượng, chú trọng phát triển Đảng trong giáo viên trẻ và HSSV.

- Công tác lãnh đạo Đoàn thể: Đảng ủy lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong việc tập hợp, động viên quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, giai đoạn nửa đầu nhiệm kì lần thứ 2 (2015 - 2020), Đảng ủy Nhà trường đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Nhà trường tập trung vào xây dựng bộ máy tổ chức, củng cố các tổ chức đoàn thể và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế.

Nói về những kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Phạm Xuân Khánh cho biết: Nhà trường sẽ có những sự chỉ đạo quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa để có những bước đột phá mới. Đảng ủy Trường cũng kêu gọi tập thể cán bộ, Đảng viên, giáo viên, viên chức, sinh viên, học viên toàn Trường tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết, sáng tạo hơn nữa, tạo xung lực mới góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ II (Nhiệm kì 2015 - 2020) đã đề ra.

Hội nghị cũng đã lắng nghe các ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo của đại diện các Chi bộ trên tinh thần nghiêm túc tiếp thu và đề nghị bổ sung các ý kiến đóng góp của đại diện các Chi bộ nhằm hoàn thiện bản dự thảo báo cáo./.

Hằng Nga tổng hợp
Thông tin: Văn phòng Đảng ủy (cung cấp)./.