Văn phòng và Ban chức năng

Nguồn: Phòng Tổ chức Hành chính

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội có 06 Phòng và 01 Ban chức năng:

1. Phòng Đào tạo

2. Phòng Quản lí Khoa học và Hợp tác quốc tế

3. Phòng Quản lí học sinh sinh viên

4. Phòng Quản trị thiết bị vật tư

5. Phòng Tài chính Kế toán

6. Phòng Tổ chức Hành chính

7. Ban Biên tập và Quản trị Website