Thông báo tuyển sinh chương trình thực tập sinh New Zealand.[Nguồn: Trung tâm TS&GQVL]./.